Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Štatút ZPB I

 Identifikačné údaje zariadenia sociálnych služieb a prevádzkovateľa

 

Názov zariadenia : Zariadenie podporovaného bývania Rohov

Adresa: Hviezdoslavova 324/53, 905 01 Senica

Kontakt:  PhDr. Monika Knezovičová, PhD.

Prevádzkovateľ zariadenia

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb Rohov

Sídlo:  906 04 Rohov 27

IČO:  00655546

Štatutárny zástupca:  PhDr. Monika Knezovičová, PhD., riaditeľka

Kontakt:  0905 598 885

Zriaďovateľ:  Trnavský samosprávny kraj

Adresa:  Starohájska 10, 917 01 Trnava

IČO: 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Jozef Viskupič, župan

Kontakt:  033/5559111

 

1.

Vymedzenie typických nepriaznivých situácií, na ktoré služba reaguje

2.

Špecifikácia potrieb, na ktoré služba reaguje

3.

Činnosti v Zariadení podporovaného bývania

4.

Optimálne prevádzkové hodiny

5.

Optimálne personálne obsadenie služby

6.

Materiálno-technické vybavenie a architektonické riešenie ZPB

7.

Manažment  riadenia činností v ZPB

8.

Optimálny výsledok sociálnej služby v ZPB smerom k PSS

 

1. Vymedzenie nepriaznivej sociálnej situácie, na ktorú služba reaguje

Zariadenie podporovaného bývania (§ 34)

 

(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

(2) Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.

(3) Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

(4) V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

    a) poskytuje

        1. ubytovanie,

        2. sociálne poradenstvo,

        3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

    b) utvárajú podmienky na

       1. prípravu stravy,

       2. upratovanie,

       3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

    c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

 

(5) Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje pre 5 prijímateľov sociálnej služby  v 4 izbovom byte v rodinnom dome.

 

2. Špecifiká potrieb, na ktoré služba reaguje

      Zariadenie podporovaného bývania reaguje na tieto oblasti potrieb prijímateľov sociálnych služieb ( ďalej PSS):

 • bývanie
 • stravovanie
 • pomoc pri plánovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami PSS
 • pomoc pri vybavovaní bežných záležitostí PSS
 • podpora sebauvedomenia PSS
 • pomoc pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti
 • pomoc pri orientácii a pohybe v priestore a čase
 • podpora pri rozhodovaní
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov PSS
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4,
 • pomoc pri komunikácii a rozvíjaní vzťahov PSS v komunite

Mapovanie potrieb, cieľov a želaní PSS a ich plnenie vytvorí podmienky a príležitosti  na ich  sociálne začlenenie v komunite,  aby sa mohli stať súčasťou komunity, žiť bežný život.

Základné potreby definované v súvislosti s podporovaným bývaním a základnými cieľovými skupinami

U ľudí s chronickým duševným ochorením a ľudí s mentálnym postihnutím sledujeme 3 kľúčové potreby:

1. Potreba bezpečnosti - jej špecifický rozmer je veľmi individuálny a odráža sa v iných oblastiach potreby, napr. schopnosti PSS zvládnuť sebaobslužné činnosti

2. Rozhodovacia podpora – táto potreba sa odráža vo všetkých oblastiach života používateľa, napr. rozhodovanie v oblasti stravovania - kedy, ako jesť, čo kúpiť, v oblasti riešenia bežných záležitostí, rozhodovanie v oblasti sebauvedomenia 

3.  Potreba motivácie - pre cieľovú skupinu ľudí so zmyslovým  postihnutím, ktorí žijú v ZPB je základnou potrebou získavať informácie alternatívnym spôsobom.

 

3. Činnosti v Zariadení podporovaného bývania

      Cieľom služby je:

 • Umožniť dospelým so zdravotným postihnutím žiť v skupine alebo v individuálnej domácnosti a riadiť požiadavky nezávislého života s nevyhnutnou podporou.
 • Umožniť dospelým so zdravotným postihnutím využiť všetky príležitosti, ktoré ponúka miestna komunita, žiť normálny/bežný život so všetkými výhodami a nástrahami.
 • Hľadať "neformálnu podporu komunity" pre prijímateľov tak, aby sociálna služba v chránenom bývaní podporovala prijímateľa v rozsahu nevyhnutne potrebnom (poskytovanie podpory v domácnosti)
 • Nájsť následné služby, ktoré pomôžu riešiť nepriaznivú situáciu prijímateľov a informovať ich o všetkých možnostiach a zdrojoch.

Priama práca s PSS

 • Priama podpora PSS v jeho prítomnosti (individuálna podpora sa uprednostňuje pred skupinovou podporou) vo všetkých bežných denných činnostiach PSS v závislosti od potrebnej miery podpory PSS
 • priama práca v prospech PSS (bez prítomnosti PSS – napr. telefónne hovory, e-maily)
 • správa spojená s poskytovaním služby, IP záznamy, výmena informácií o prípadoch medzi ZPB a CSS Rohov.

 

Ostatné  činnosti súvisiace priamo s poskytovaním služby

      Činnosti poskytovateľa, ktoré nesúvisia s priamou  podporou PSS, ale  celkovo súvisia s kvalitou poskytovanej služby – napr. tímové stretnutia, tímový dohľad, odborná príprava, práca na metodikách, odborná príprava zamestnancov poskytujúcich sociálnu službu v ZPB, supervízia zamestnancov, metodické, analytické a koncepčné činnosti sociálnej služby.

       Pracovník sociálnych služieb, ktorý zabezpečuje priamu prácu s prijímateľom sa pravidelne zúčastňuje na vzdelávaní, stretnutiach, dohľade v lehote určenej na prácu v prospech prijímateľa.

 

4. Optimálne prevádzkové hodiny

     Zariadenie podporovaného bývania  poskytuje podporu PSS v oblasti bývania, poskytovania stravy alebo pomoci pri príprave stravyčinnostiach, ktoré môžeme spoločne nazvať úlohami starostlivosti a podpory.

      Z tohto hľadiska je činnosť "ubytovania" zabezpečená nepretržite, ďalšie činnosti sú potom založené na individuálnych potrebách PSS.

     Obdobie podpory a starostlivosti úplne závisí od potrieb PSS v ZPB , preto v prípade PSS s najnižšou mierou podpory  sa nevyžaduje prítomnosť pracovníka v priamej starostlivosti o PSS v rozsahu 24 hodín, avšak podľa potrieb konkrétnych PSS s najvyššou mierou podpory  bude zamestnanec  prítomný v priamej práci celých 24 hodín.

 

5. Optimálne personálne obsadenie služby

Personálne obsadenie (optimálny počet zamestnancov, pokiaľ ide o hospodársku udržateľnosť prevádzky služby, povahu služby a cieľovú skupinu, optimálne zloženie tímu).

Pracovný tím, ktorý poskytuje aktivity služieb na podporu PSS v ZPB  :

A. v oblasti odborných činností –  opatrovateľka, pracovník sociálnej rehabilitácie

B. v oblasti obslužných činností – nie je potrebný žiadny zamestnanec

Personálne obsadenie   ZPB  pre 5 PSS

Pracovná pozícia

zmennosť

Norma hodín/týždeň

Počet zamestnancov

úväzok

oblasť

opatrovateľka

trojzmenná

35,00

5

1,0

PSR

jednozmenná

37,5

1

0,5

spolu

 

 

6

 

 

Vzorec :1 OPA – deň,1OPA- noc, 35hodin fond, zmena 11 hod.

2*11hod=22*7dnami=154/35=4,4+15%dovolnka+nem= 5,06

 

Vzorec pre výpočet obsadenosti ZPB personálom :

1 OPA – deň,1OPA- noc, 35hodin fond, zmena 11 hod.

2*11hod=22*7dnami=154/35=4,4+15%dovolnka+nem= 5,06

 

Legenda:    OPA    opatrovateľka

                    PSR    pracovník sociálnej rehabilitácie

                   OČ      odborné činnosti

 

Kvalifikačné predpoklady zamestnancov v ZPB

Zákon o sociálnych službách ustanovuje v § 84 kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb nasledovne :

 

Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo

e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

 

Pracovník sociálnej rehabilitácie

 Činnosť rozvoja pracovných zručností môže podľa tohto zákona vykonávať fyzická osoba, ktorá získala stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia, a ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej  práce v rozsahu najmenej 150 hodín.

Sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, špeciálny pedagóg alebo fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín, je na účely tohto zákona inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Pracovník sociálnej rehabilitácie, ktorý v ZPB zastrešuje Základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady :

a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku,andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť,

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,

c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).

 

6.  Materiálno-technické vybavenie a architektonické riešenie ZPB Rohov

 • Kapacita ZPB: 5 PSS
 • Jednolôžková izba a dve dvojlôžkové izby.
 • Všetky izby vybavené nábytkom na uloženie osobných vecí PSS.
 • Po dohode s PSS a opatrovníkom PSS možnosť si izbu zariadiť vlastným nábytkom a iným zariadením ( napr. elektronika, TV, rádio, PC).
 • K dispozícii plnohodnotná kuchyňa s jedálňou a obývačka.
 • Kúpeľňa s vaňou, sprchovacím kútom, 2 umývadlá a WC.
 • Pre personál samostatné WC na medziposchodí.
 • Na všetkých izbách možnosť pripojenia TV a IKT.
 • Pranie a údržba osobnej bielizne PSS priamo v domácnosti.
 • Dostupnosť zamestnania, dostupnosť denného stacionára, zriadeného ČK v susedstve alebo denného stacionára Svetluška, v časti Kunov – denné aktivity pre PSS.
 • Možnosť aktívneho trávenia voľného času podľa individuálnych potrieb a predstáv PSS priamo v komunite.
 • Bezbariérový prístup pre návštevy zabezpečený schodolezom.
 • Parkovacie miesto pre návštevy vo dvore.

 

7. Manažment riadenia činností v ZPB Rohov

   ZPB Rohov je samostatná organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou Centra sociálnych služieb Rohov, ktoré zabezpečuje plnenie všetkých prevádzkových a personálnych potrieb pre ZPB, riadenie finančné, riadenie ľudských zdrojov, sociálnej agendy PSS, zdravotnú starostlivosť PSS, sociálnu rehabilitáciu PSS, metodickú a poradenskú činnosť, kontrolnú činnosť dodržiavania štandardov kvality pri poskytovaní sociálnej služby.

 

8. Optimálny výsledok sociálnej služby v ZPB smerom k PSS

PSS, ktorý využíva službu optimálne, aby bol súčasťou miestnej komunity a využíva všetky dostupné služby a príležitosti ponúkané komunitou.

S nevyhnutnou podporou sa podieľa na všetkých činnostiach bežného života, to znamená, že žije integrovane.