Rohov - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Poskytované sociálne služby

V zmysle Zákona o sociálnych službách, podľa § 38 a v súlade s § 110l, ods. 3 sa v DSS Rohov poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

1. V DSS Rohov sa:
a) poskytuje :

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje:

1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmová činnosť

3. ošetrovateľská starostlivosť

c) utvárajú podmienky na:

1. úschovu cenných vecí.

2. Poskytujeme tiež odľahčovaciu službu (§ 54)

V DSS Rohov sa v prípade kapacitných možností (počas dovoleniek PSS v celoročnej pobytovej forme) poskytuje odľahčovacia služba v súlade s § 54 Zákona o sociálnych službách.