Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Profil verejného obstarávania

profil verejného obstarávateľa.pdf (61 kB)

Profil verejného obstarávateľa

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove ( ďalej DSS Rohov) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci DSS Rohov v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií. DSS Rohov má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou: Identifikácia verejného obstarávateľa: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove 906 04 Rohov 27 IČO: 00655546 DIČ: 2021043959 V uvedenom profile DSS Rohov zverejňuje nasledovné informácie: Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods.2 zákona č. 434/2015 Z.z. Súhrnné správy o zákazkách cez EKS Zmluvy Faktúry Objednávky