Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Profil verejného obstarávania

profil verejného obstarávateľa.pdf (61 kB)

Profil verejného obstarávateľa

Centrum sociálnych služieb Rohov (ďalej CSS Rohov) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci CSS Rohov v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií. CSS Rohov má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou: Identifikácia verejného obstarávateľa: Centrum sociálnych služieb Rohov 906 04 Rohov 27 IČO: 00655546 DIČ: 2021043959 V uvedenom profile CSS Rohov zverejňuje nasledovné informácie: Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. . Súhrnné správy o zákazkách cez EKS Zmluvy Faktúry Objednávky.