Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

O nás

Vitajte na našej webovej stránke.

Nájdete nás aj na Facebooku ako Centrum sociálnych služieb Rohov.
DSS Rohov

Pár slov o nás …

CSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí.

Predmetom činnosti CSS Rohov je poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou, v rozsahu ustanovenia § 38, poskytovanie sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania v súlade s § 34 a poskytovanie odľahčovacej služby v rozsahu ustanovenia § 54 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a noviel (ďalej Zákon o sociálnych službách).

Hlavné ciele CSS Rohov

  • Podporovať, vytvárať a udržiavať vzťahy prijímateliek sociálnej služby s vlastnými rodinami a ďalšími im blízkymi osobami.
  • Rešpektovať a uplatňovať právo prijímateliek podieľať sa na plánovaní a realizácii sociálnych rekreačných akcií a zapojení sa do záujmových aktivít.
  • Minimalizovať neúčelnú a nadmernú starostlivosť, ktorá znemožňuje rozvoj schopností a zručností prijímateliek.
  • Rozvíjať a rešpektovať citový život prijímateliek a umožniť im nadväzovanie priateľských medziľudských vzťahov.
  • Trvalou tendenciou v práci v CSS Rohov je hľadanie nových ciest k zvyšovaniu úrovne rozumových, pohybových, komunikačných i praktických schopností a zručností prijímateliek, a tým i zvyšovanie kvality ich života.
  • Organizovanie záujmovej činnosti, kultúrneho a spoločenského vyžitia, rekreácií prijímateliek.
  • Zlepšenie tímovej spolupráce všetkých zamestnancov, podporovanie pozitívnej zmeny v myslení a správaní sa zamestnancov CSS Rohov.
  • Podporovať zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zabezpečovať špecializované kurzy pre zamestnancov CSS Rohov, ktoré prispejú k zvyšovanou kvality poskytovaných služieb.