Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na Centrum sociálnych služieb Rohov a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže podať oznámenie?

Oznámenie môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.

Kto je zamestnávateľom?

Centrum sociálnych služieb Rohov

Kto je zodpovedná osoba? Je to osoba, ktorá prijíma, eviduje a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti. V Centre sociálnych služieb Rohov je zodpovednou osobou manažérka kvality CSS Rohov.    

Ako sa podáva oznámenie?

Oznámenie je možné podať:

  • elektronickou poštou zaslanou na adresu nozkova.miriam@zupa-tt.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  • poštou zaslanou na adresu:

                                                Centrum sociálnych služieb Rohov

                                                 Mgr. Miriam Nôžková

                                                 906 04 Rohov 27        

                                   

  pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK MANAŽÉRKY KVALITY –    

  NEOTVÁRAŤ“; takto doručené a označené podanie, musí byť bez jeho otvorenia  

  bezodkladne doručené zodpovednej osobe.

  • ústnym podaním; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania.

Viac informácií o oznamovateľoch, postupe prijímania a preverovania oznámenia, odvetných opatreniach a podmienkach poskytnutia ochrany:

SM 01 2023 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej    činnosti v podmienkach CSS Rohov 

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov:

https://www.oznamovatelia.sk/

Smernica CSS Rohov:

Oznamovanie protispoločenskej činnosti.pdf