Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Podmienky prijatia do CSS Rohov

Do Centra sociálnych služieb Rohov sa prijímajú žiadatelia v zmysle Zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, § 8 ods.1 na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a príloh k žiadosti (tlačivo žiadosti viď príloha č.1).

A. Podmienky prijatia do CSS Rohov

1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti V a VI, u nevidiacej fyzickej osoby stupeň odkázanosti III.

2. Písomná žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby doručená priamo do DSS Rohov alebo na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí.

Obsah písomnej žiadosti :

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba
 • dátum narodenia a adresa trvalého bydliska žiadateľa
 • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si žiadateľ vybral
 • druh a forma sociálnej služby
 • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby
 • čas poskytovania sociálnej služby
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané ( tlačivo žiadosti o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu viď príloha č.2)

3. vekové obmedzenie na prijatie do CSS Rohov (v súlade s § 110 l, ods. 4)

 • dievčatá a ženy vo veku od 18 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku

4. podmienka na prijatie z hľadiska CSS Rohov 

 • neobsadené miesto

B. Bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby – podmienky prijatia do CSS  Rohov

Žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je preukázateľne :

 1. v ohrození života alebo zdravia :
  • je ohrozený správaním inej fyzickej osoby
  • je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu (manžel, manželka, plnoleté dieťa alebo rodič, príp. súdom stanovený opatrovník)
 2. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
 3. je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, skončil pobyt v zariadení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí
 • pri bezodkladnom prijatí do CSS Rohov je možné písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu predložiť dodatočne (§ 8, ods. 6).

C.  Odľahčovacia služba – podmienky prijatia do CSS Rohov

 1. posudok príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovanie inou fyzickou osobou pri ťažkom zdravotnom postihnutí
 2. kópia dokladu o mesačnom príjme ťažko zdravotne postihnutého
 3. potvrdenie o bezinfekčnosti
 4. písomná žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby (príloha č. 3)                    podmienka na prijatie z hľadiska CSS Rohov:
 • neobsadené miesto počas dlhšej neprítomnosti prijímateľa CSS Rohov
 • max. 30 dní v kalendárnom roku (§ 54, ods. 3)

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf (216.05 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf (151.88 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu.pdf (175.03 kB)