Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Poskytované sociálne služby

V zmysle Zákona o sociálnych službách sa v CSS Rohov poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

1. V súlade s § 38 sa v Domove sociálnych služieb
a) poskytuje :

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

1. rozvoj pracovných zručností
2. pomoc pri pracovnom uplatnení

3. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na:

1. vzdelávanie

 2. úschovu cenných vecí.

2. V súlade s § 34 sa v Zariadení podporovaného bývania

     poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Pod dohľadom rozumieme usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.

Ďalej sa v ZPB

         a) poskytuje:

        1. ubytovanie

        2. sociálne poradenstvo

        3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

         b) utvárajú sa podmienky na:

        1. prípravu stravy

        2. upratovanie

        3. pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

        c) vykonáva sa

           sociálna rehabilitácia.         

3. Odľahčovacia služba (§ 54)

V CSS Rohov sa v prípade kapacitných možností (počas dovoleniek PSS v celoročnej pobytovej forme) poskytuje odľahčovacia služba v súlade s § 54 Zákona o sociálnych službách.