Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Strategická vízia

Strategická vízia CSS Rohov

 

Stratégia deinštitucionalizácie (ďalej „DI“) CSS Rohov vychádza z medzinárodných a národných  dokumentov, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku. Ide predovšetkým o Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Stratégiu DI  systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 a  Koncepciu rozvoja sociálnych služieb pre Trnavský samosprávny kraj za rok 2015 – 2020.

 

Našou víziou je, aby sme prostredníctvom procesu DI vytvorili a zabezpečili prijímateľom  sociálnych služieb vhodné podmienky priamo v komunite pre  nezávislejší život a hlavne život s rešpektom k ich dôstojnosti, bezpečiu, súkromia, slobody rozhodovania a voľby.

 

 Chceme, aby prostredníctvom komplexu nových  kvalitných služieb v prirodzenom prostredí komunity a s podporou komunity, z radov odborníkov, členov rodiny a dobrovoľníkov,  žili  v takom  prostredí,  kde budú mať aj  svojich partnerov, kolegov  priateľov a susedov.

 

     CSS Rohov už pred zapojením sa do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej NP DI PTT) sa inšpiroval vyššie uvedenými medzinárodnými, národnými a regionálnymi dokumentmi.