Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Zameranie CSS Rohov

Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb Rohov je Trnavský samosprávny kraj v súlade s § 21-23 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 112i zákona NR SR č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

CSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí.

Predmetom činnosti CSS Rohov je poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou, v rozsahu ustanovení § 38, § 34 a odľahčovacej služby v rozsahu ustanovenia § 54 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a noviel (ďalej Zákon o sociálnych službách).

Hlavné ciele CSS Rohov:
 • Podporovať, vytvárať a udržiavať vzťahy PSS s vlastnými rodinami a ďalšími im blízkymi osobami.
 • Poskytovanie služieb na základe potrieb PSS.
 • V súlade s myšlienkou deinštitucionalizácie pripravovať PSS na samostatnejší život v komunite.
 • Umožniť PSS využívanie ďalších verejných služieb.
 • Umožniť PSS slobodu v rozhodovaní v bežných denných činnostiach.
 • Rešpektovať a uplatňovať právo PSS podieľať sa na plánovaní a realizácii sociálnych rekreačných akcií a zapojení sa do záujmových aktivít.
 • Minimalizovať neúčelnú a nadmernú starostlivosť, ktorá znemožňuje rozvoj schopností a zručností PSS.
 • Rozvíjať a rešpektovať citový život PSS a umožniť im nadväzovanie priateľských medziľudských vzťahov.
 • Trvalou tendenciou v práci v DSS Rohov je hľadanie nových ciest k zvyšovaniu úrovne rozumových, pohybových, komunikačných i praktických schopností a zručností PSS, a tým i zvyšovanie kvality ich života.
 • Organizovanie záujmovej činnosti, kultúrneho a spoločenského vyžitia PSS.
 • Zlepšenie tímovej spolupráce všetkých zamestnancov, podporovanie pozitívnej zmeny v myslení a správaní sa zamestnancov CSS Rohov.
 • Podporovať zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zabezpečovať špecializované kurzy pre zamestnancov CSS Rohov, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.
 •  

V súlade s § 61 nemožno v DSS Rohov poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Sociálnu službu tiež nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil umiestnenie v detenčnom ústave, a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení.

V DSS Rohov je možné poskytovať starostlivosť fyzickej osobe s:
 • duševnými poruchami a poruchami správania,
 • telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania,
 • telesným postihnutím alebo duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré sú zároveň zmyslovo postihnuté.