Domov sociálnych služieb Rohov
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Rohove

Pár slov o nás

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí. Viac tu...

 

Poslanie

Poslanie CSS Rohov

 

       Naším poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby pre  všetkých  odkázaných ľudí, bez ohľadu na druh a stupeň ich zdravotného postihnutia a to  priamo v komunite a tak  poskytovať aj  sociálne služby, ktoré sú dostupné,  flexibilné, reagujúce na  individuálne potreby prijímateľov, vrátane potrebnej miery podpory, ich  zručnosti, schopností,  záujmy a plnenie si životných rolí.

 

      Potreba deinštitucionalizácie (ďalej „DI“) v  CSS Rohov vyplynula z našej  každodennej a dlhoročnej praxe poskytovania sociálnej služby, ktorú nepovažujeme za prijateľnú/uspokojivú, nakoľko inštitucionálne prostredie v CSS významne ovplyvňuje a obmedzuje realizáciu práv PSS, nepodporuje ich samostatnosť, nezávislosť, uspokojovanie ich individuálnych potrieb a hlavne  nezabezpečuje previazanosť na komunitné sociálne a iné služby a život PSS priamo v komunite. Z uvedených dôvodov aj hlavným cieľom procesu DI  v CSS Rohov je umožniť  a podporiť PSS pri ich návrate do bežného života tým, že im nielen zmeníme v súčasnosti neúčelné a nevhodné prostredie, ktoré u mnohých podporuje ich „naučenú pasivitu“ a prehlbuje inštitucionálny prístup k nim.  V rámci DI im chceme poskytnúť/vytvoriť sieť sociálnych služieb, ktoré budú spĺňať princípy DI (napr. rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a slobôd, nediskriminácie, rešpektovanie nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a potrieb) a to v nových účelových objektoch  priamo v komunite.

         Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným poskytovateľom sociálnych služieb, poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby PSS a to  v špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania ako aj zriadením viacerých   denných stacionárov (4)  s  cieľom  umožniť  pre PSS  vykonávanie  denných aktivít mimo zariadenia, so zameraním na  sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností a voľnočasové aktivity. Plánujeme zriadiť  aj prepravnú službu na podporu mobility PSS.

      Uvedomujeme si, že k naplneniu našej  vízie a vyššie spomenutých cieľov je potrebné dosiahnuť zmenu aj napr. v názoroch, hodnotách, postupoch, prístupoch a metódach zamestnancov pri poskytovaní sociálnych služieb, v materiálno-technickom vybavení a architektonickom riešení budov (zásady univerzálneho navrhovania), v ktorých sa budú poskytovať služby, v organizácii práce a personálnom zložení podporného pracovného tímu pre PSS v komunitných službách.